Aktuality

21.2.2018

Kariéra v PKÚ, s. p.

Hledáme vhodného kandidáta na pozici Technický pracovník.

Další volná místa zde.

21.2.2018

Napsali o nás: Mostecký deník, 24. 1. 2018

Jezero Most: Ze špinavé jámy je ráj ptáků
Most – Celosvětový průzkum potvrdil důležitost mosteckého „moře“ pro vodní opeřence.

Více zde

16.2.2018

Nová báňská záchranná stanice Libušín

Od 1. ledna 2018 zahájila na středisku Kladenské doly v Libušíně svoji činnost nově zřízená Závodní báňská záchranná stanice Libušín (dále jen ZBZS Libušín).

Více zde

16.2.2018

Napsali o nás: Ústecký deník, 7. 2. 2018

Otužilci z Milady propagovali své jezero v Praze

Již třetí sezonu se dvakrát týdně pravidelně za každého počasí otužují nadšenci z širokého okolí ve
vodách jezera Milada.

Více zde

18.1.2018

Informace o klíšťové aktivitě na jezeře Milada v sezoně 2017

.

15.1.2018

Podmínky pro potápění na jezeře Milada se nemění

V uplynulých dnech byla prostřednictvím některých médií nepřesně informována veřejnost o dopadech změny některých podmínek pro vystavení povolenek k vjezdu do zájmového území jezera Milada, která mj. citujeme: „omezuje, až přímo znemožňuje přístup potápěčské komunity“. V případě sportovního potápění na jezeře Milada nedochází k žádnému omezování této činnosti, ale obecně ke zpřesnění podmínek k vydávání povolenek k dopravě sportovního vybavení (tedy i potápěčského) k jezeru tak, aby nedocházelo k zneužívání povolenek. Z tohoto důvodu je nově v případě žádosti o vydání povolenky k dopravě potápěčského zařízení k jezeru požadován právě takový doklad, kterým žadatel o povolenku k vjezdu (nikoliv k potápění v jezeře) prokáže, že skutečně důvodem k jeho žádosti o povolení k vjezdu je doprava těžké potápěčské výstroje a ne jiné účely. Pokud tedy např. potápěči k dopravě potápěčské výstroje k jezeru nepoužijí motorové vozidlo, kterým by v případě, že nebudou držiteli povolenky k vjezdu, porušovali zákazové dopravní značení, žádnou povolenku k potápění v jezeře potřebovat nebudou. Záměrem PKÚ, s. p. je mj. vytvářet rovné a férové podmínky pro všechny skupiny návštěvníků jezera Milada, nikoliv omezovat nebo ztěžovat provozování některých sportovních nebo jiných zájmových činností, které jsou již dnes na jezeře povoleny.

20.12.2017

Štola Karolina

Palivový kombinát Ústí s. p. zajišťoval v listopadu 2017 čištění zanešeného odtokového koryta v obci Ohníč od jílovitých zemin.
Koryto slouží k odtoku stařinových vod z likvidované štoly Karolina I., kterou má PKÚ s. p. v právní odpovědnosti. Přílohy: děkovný dopis od obce Ohníč a fotodokumentace.

19.12.2017

Dokončení sanačních prací v CHOPAV Kvarter řeky Moravy

Dne 14. 12. 2017 proběhl v prostorách státního podniku Palivový kombinát Ústí střediska Hodonín závěrečný kontrolní den projektů relikvidace ropoplynových sond v lokalitě Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Kvartér řeky Moravy, kterých bylo realizováno v rámci této stavby sedm. Od roku 2010 realizoval státní podnik projekty sanace starých ekologických zátěží (SEZ) představovaných starými průzkumnými a těžebními ropoplynovými sondami pocházejícími převážně z období let 1925 – 1965, jejichž likvidace v minulosti proběhla nedostatečným nebo nevhodným způsobem. Jeden z těchto projektů byl realizován za podpory Operačního programu životní prostředí, prioritní osy „Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží“. Více zde.

15.12.2017

Kolektivní smlouva na rok 2018

Ředitel podniku a zástupce odborových organizací dne 14. 12. 2017 podepsali na podnikovém ředitelství státního podniku Palivový kombinát Ústí v Chlumci kolektivní smlouvu na rok 2018. Kolektivní smlouva podle dohody zaručuje zaměstnancům růst tarifních mezd a vytvoření nenárokové složky mzdy ve formě osobního ohodnocení. Stejně tak systém zaměstnaneckých benefitů, které podnik na základě této kolektivní smlouvy bude svým zaměstnancům poskytovat, lze hodnotit z celorepublikového hlediska jako velmi pozitivní. Státní podnik klade na své zaměstnance vysoké odborné a profesionální požadavky a plně si uvědomuje potřebu vytvářet příznivé podmínky k práci, včetně odpovídajícího způsobu odměňování.

12.12.2017

Aktualizovaná Pravidla pro vydávání povolenek k vjezdu na území jezera Milada

Informujeme veřejnost, že s účinností od 1.1.2018 platí aktualizovaná Pravidla pro vydávání povolenek k vjezdu na území jezera Milada a aktualizovaný formulář Žádosti o vydání povolenky k vjezdu na území jezera Milada !!!

7.12.2017

Palivový kombinát Ústí, státní podnik získal jedno z nejvyšších ocenění v rámci Národní ceny kvality České republiky.

28. 11. 2017 převzal ředitel Ing. Petr Lenc, v rámci slavnostního večera ve Španělském sále Pražského hradu, ocenění úspěšná organizace pro státní podnik Palivový kombinát Ústí, který je součástí resortu Ministerstva průmyslu a obchodu, v programu Národní ceny kvality ČR. Státní podnik od roku 2015 aplikuje jeden z nejvýkonnějších manažerských nástrojů současnosti – Model Excelence EFQM, který slouží k přezkoumávání kvality organizace a to od vedení, přes strategická rozhodnutí, zaměstnance a financování až po klíčové hospodářské výsledky. Účast v programu Národní ceny kvality ČR představuje pro státní podnik důležitou zpětnou vazbu a zároveň nezávislé posouzení procesu průběžného zlepšování činností při řešení důležitých úkolů při zahlazování následků hornické činnosti a revitalizaci území zasažených těžbou energetických surovin.
Nad oceněními Národní ceny kvality převzali záštitu prezident republiky Miloš Zeman, předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch a ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

18.10.2017

10. výročí sanace starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu na území jižní Moravy

Dne 26. 9. 2017 se na středisku Hodonín uskutečnilo slavnostní setkání u příležitosti 10 letého výročí sanace starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu na území jižní Moravy, na kterém zároveň proběhlo symbolické slavnostní ukončení první etapy realizace projektů v oblasti CHOPAV, Kvartér řeky Moravy. Cílem setkání bylo především poděkování za spolupráci při realizaci projektů v uplynulých 10 letech. Slavnostní ukončení se konalo v Mikulčicích v budově Archeologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Pozvání PKÚ, s. p. přijali náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. Eduard Muřický, senátorka a starostka obce Ratíškovice Ing. Bc. Anna Hubáčková, starostové obcí Lužice a Mikulčice, starostka obce Týnec, zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, orgánů státní správy, Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě a dalších organizací, kteří se v průběhu doby na realizaci různým způsobem podíleli.

14.9.2017

Spolupráce s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně

V těchto dnech došlo k navázání úzké vzájemné spolupráce mezi Fakultou životního prostředí a Fakultou sociálně ekonomickou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a státním podnikem Palivový kombinát Ústí. Cílem této spolupráce je soustavné zvyšování kvality studia a dosažení vysoké připravenosti studentů pro následné praktické uplatnění po ukončení studia. Spolupráce bude zaměřena na oblasti řešení závěrečných odborných prací, vytvoření podmínek pro zapojení studentů do podnikového absolventského programu, zajištění exkurzí a odborných seminářů z oboru revitalizace krajiny po těžbě surovin. Pro PKÚ, s. p. zároveň představuje spolupráce možnost podílet se na výchově nových odborně vzdělaných zaměstnanců schopných se uplatnit na trhu práce nejen v Ústeckém regionu.

31.3.2017

Místo uhelného dolu je dnes voda. Prohlédněte si jezero Milada z ptačí perspektivy

Dřív se tu těžilo uhlí, dnes je to místo, které láká ke koupání. Řeč je o jezeru Milada, které vzniklo v těžební jámě hnědouhelného dolu Chabařovice, v místě bývalých obcí Hrbovice, Tuchomyšl a Vyklice. Je vytvořené takzvanou hydrickou rekultivací, tedy záměrným zatopením lomu vodou. Prohlédněte si jezero Milada z ptačí perspektivy. Více zde.

1.3.2017

Certifikáty a osvědčení

Palivový kombinát Ústí, s. p. se na základě smlouvy se společností REMA Systém, a. s., která je provozovatelem kolektivního systému zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení ve smyslu zákona o odpadech, zapojil do projektu Zelená firma.
V souvislosti se zřízením místa zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů ve smyslu zákona o odpadech, získal Palivový kombinát Ústí, s. p. od se společnosti ECOBAT s. r. o. osvědčení o přínosu na životní prostředí.

24. 05. 2016

Značení cest na Miladě
Pro lepší orientaci v okolí jezera Milada se v těchto dnech dokončuje osazení barevně od­lišeného značení jednotlivých cest a stezek určených jak pro pěší, tak pro příznivce cykloturistiky. Celý projekt vznikl ve spolupráci Statutárního města Ústí nad Labem a společnosti ČEZ, v rámci jejichž dotačního programu je celý projekt realizován. Díky projektu vznikly v blízkosti jezera tři tematické okruhy věnované obcím zaniklým v dobách těžby hnědého uhlí. Na jednotlivých okruzích budou umístěny informační tabule popisující minulost daného místa a další užitečné informace, zároveň budou v blízkosti cest umístěny kilometrovníky s uvedenou vzdáleností a barevným označením daného tematického okruhu. Celý systém značení zároveň poslouží k rychlé orientaci pro potřeby složek Integrovaného záchranného systému.

Mapa cyklistických stezek Kilometrovník Informační tabule

13. 10. 2015

Bójky na jezeře Milada

Na jezeře Milada byly umístěny výstražné bójky, které vyznačují kamenné vlnolamy pod hladinou jezera. Toto opatření omezí rizika pro plavce i provozovatele vodních sportů.

Bójky na jezeře Milada