Aktuální projekty


403

Elektromobilita

Pořízení elektromobilů pro PKÚ, s. p.

Cílem projektu je zvýšení inovačního potenciálu prostřednictvím uplatnění inovativních technologií v oblasti elektromobility.

Palivový kombinát si v rámci výzvy Nízkouhlíkové technologie – elektromobilita pořídí dva osobní a dva užitkové elektromobily. Osobní elektromobily budou využívány pro zajištění běžné obslužné činnosti, užitkové elektromobily budou zajišťovat obslužnost na jezerech Most a Milada. Součástí projektu je i vybudování nabíjecích stanic.

název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
název projektu: Pořízení elektromobilů pro PKÚ, s. p.
jméno žadatele: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
termín realizace: 2019 – 2020
způsobilé výdaje: 2 710 000 Kč
dotace: 1 490 500 Kč
403_2

404

HydroSense

Autonomně se pohybující platforma pro monitorování bývalých důlních jam jako metoda časné detekce katastrof

Cílem projektu je vytvoření autonomní, na vodě samostatně plovoucí a měřící platformy pro každodenní použití. Tato platforma (plošina) bude schopna sama vytvořit hodnocení založené na zjištěných parametrech vody v postindustriálních jezerech a dále v mělkých jezerech obecně. Platforma by měla také nabídnout možnosti řešení organizacím nebo osobám zodpovědným za vodní objekty. Monitorovací systém a interpretace naměřených hodnot představuje celosvětovou novinku na trhu. Výsledkem projektu bude autonomně se pohybující měřící vozidlo, které sbírá údaje o kvalitě vody a dokáže je vyhodnocovat.

číslo projektu: „E! 13004“ – „HydroSense“
“Spolufinancováno Ministerstvem školství, mládeže a tělesné výchovy (MŠMT)”
404_2

405

RAFF - Risk assessment of final pits during flooding

Hodnocení rizik zrekultivovaných bývalých těžebních jam při jejich zaplavování


Cílem projektu je dlouhodobý monitoring geologické stability okolí a svahů u napouštěných i napuštěných bývalých důlních jam. Dále se bude sledovat kvalita vody s cílem vytvořit komplexní metodiku, numerické modely, směrnice a manuály pro hodnocení rizik, které zvýší stabilitu a bezpečnost prostředí.

“This project has received funding from the Research Fund for Coal and Steel under grant agreement No 847299”

405_2

406

Recovery

Obnova degradovaných a transformovaných ekosystémů v oblastech postižených těžbou uhlí


Projekt Recovery se zaměřuje na rekultivaci a ekologickou obnovu území postižených těžbou uhlí. Cílem je urychlení procesu obnovy území zpět do stavu fungujícího ekosystému. Dalším cílem je zvýšení vlivu ekologických opatření na společnost a na prostředí, a tím prokázat možnosti zlepšení sociálního zabezpečení. Kategorizace a zmapování ekosystémů půdy na měřených územích.

Výsledkem projektu bude vytvoření detailních map ve vysokém rozlišení a uvedení do provozu webového prostředí GIS pro každou případovou studii.

“This project has received funding from the Research Fund for Coal and Steel under grant agreement No 847205”

406_2

407

Úspory energie

Snížení energetické náročnosti správní budovy Kladenské doly a správní budovy Kohinoor


Předmětem projektu je dosažení trvalé energetické úspory, snížení emisí škodlivých látek při splnění podmínky klimaticko-energetických přínosů a splnění ekonomických, technických a ostatních kritérií příslušného dotačního programu. V rámci programu proběhne zateplení dvou správních budov na lokalitách Libušín a Kohinoor. Na lokalitě Libušín bude zateplen obvodový plášť a střecha správní budovy Kladenských dolů. Na lokalitě Kohinoor v Mariánských Radčicích proběhne zateplení obvodového pláště a podlaha půdy správní budovy.

Navržená opatření povedou k úspoře ve spotřebě energie, zároveň i ke snížení provozních nákladů na nákup energií, úspoře emisí CO2, a zlepšení celkových tepelně-technických vlastností budov.

název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
název projektu: Snížení energetické náročnosti budov – správní budovy Kohinoor a Libušín
jméno žadatele: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
termín realizace: 2019 – 2020
způsobilé výdaje: Libušín: 9 599 619,00 Kč
                                  Kohinoor: 5 162 786,62 Kč
dotace: Libušín: 2 942 435,70 Kč
               Kohinoor: 1 663 285,97 Kč
407_2

408

Vodamin II

Potenciály nebezpečí a využití důlních vod pro zkvalitnění přeshraniční ochrany vod v severních Čechách a Krušnohoří v povodí řeky Labe

Cílem společného programu je zachovat zdravé životní prostředí v česko-saském příhraničí zajištěním opatření v oblasti ochrany kvality podzemním a povrchových vod v přeshraničních povodích. V rámci této aktivity budou realizovány hydrogeologické vrty, které umožní monitorování hladin a stavu důlních vod a informace z těchto aktivit získané poslouží jako podklad pro zpracování informační databáze. Databáze bude sloužit při rozhodování o využití podzemních vod například při územním a investičním plánování.409

Propojená vodohospodářská soustava

Analýza možností vytvoření soustavy jezer po skončení důlní činnosti


Projekt ověřuje možnosti propojení až pěti jezer vzniklých v oblasti těžebních lokalit v Mostecké pánvi. Konkrétně by se jednalo propojení již vzniklého jezera Most a dalších budoucí jezer situovaných v lokalitách dosud aktivních lomů ČSA, Vršany, Bílina a Libouš.

V současné době se zpracovávají odborné analýzy a studie, tematicky zaměřené do tří oblastí:
1. vytvoření propojené vodohospodářské soustavy
2. realizovatelnost výstavby solárních parků ve vybraných lokalitách
3. realizovatelnost výstavby přečerpávacích elektráren ve vybraných lokalitách

Cílem je posouzení možných variant vzniku propojené soustavy jezer s využitím jejich vodohospodářského a energetického potenciálu.

409_2