Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Buňka mobilní - přemístitelná

publikováno: 16. 11. 2021

Palivový kombinát Ústí, s. p., Hrbovická 2, 403 39 Chlumec provádí zjištění zájemce o koupi nebo pronájem nepotřebného majetku státu: Předmět prodeje movitého majetku.

Fotogalerie

Název:Buňka mobilní - přemístitelná
Typ:MB 76
Výrobní číslo:Chybí výrobní štítek!
Inventární číslo:H000177 .. 05179
Šířka:3 200 mm
Délka:6 200 mm
Výška:2 950 mm
Výrobce:JZD České Budějovice
Rok výroby:1985
Rok pořízení:1985
Prodejní cena:15 000,00 Kč + DPH


Palivový kombinát Ústí (dále jen PKÚ, s. p.) tímto vyzývá případné zájemce k podání cenové nabídky na prodej movité věci  ve  vlastnictví  státu, a to běžným dlouhodobým používáním opotřebené  a  nepřízní klimatických vlivů narušené buňky mobilní – přemístitelné. Na základě znaleckého posudku, zpracovaného dle platné cenové vyhlášky byla stanovena minimální kupní cena ve výši 15 000,00 Kč. (k této kupní ceně bude připočteno DPH dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnitelné platby), za kterou tuto buňku mobilní – přemístitelnou nabízíme k odkoupení. Cenové nabídky musí být doručeny nejpozději  do  15. 12. 2021 do 12:00 hodin. Na nabídky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel. Cenová nabídka musí být  zpracována v Kč bez DPH (k této nabídkové ceně bude při prodeji připočteno DPH dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnitelné platby). Kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nabídne nejvyšší cenovou nabídku. V případě, že bude podáno více nabídek se stejnou nejvyšší nabídnutou cenou, bude kupní smlouva uzavřena s tím zájemcem, jehož nabídka bude doručena PKÚ, s. p., jako první. Nabídky budou komisionálně otevřeny a vyhodnoceny  dne  15. 12. 2021. O výsledku nabídkového řízení budou všichni zájemci vyrozuměni písemně. Písemnou nabídku doručte ve stanoveném  termínu do podatelny státního podniku Palivový kombinát Ústí na adresuPalivový kombinát Ústí, Hrbovická 2, 403 39  Chlumec, a to v neprůhledné obálce, zabezpečené proti neoprávněné manipulaci, např. samolepící etiketou, přes kterou bude doplněn podpis  a  dále označenou  v  levé polovině obálky výrazným nápisem „Prodej buňky mobilní – přemístitelné, typ: MB 76  –  neotvírat před termínem otevírání obálek“. Každý zájemce  může  podat pouze jednu žádost. Palivový kombinát Ústí, státní podnik si jako vyhlašovatel vyhrazuje právo nabídkové řízení kdykoli zrušit i bez udání důvodu. Místo odstavení předmětu nabídky je  areál  Zalužany, jenž  je  vzdálený  cca  3 km  od  areálu Hrbovice, státního podniku Palivový kombinát Ústí. Informace o předmětu nabídky podá Miroslav Košťál, tel.: *420 475 672  475, mobil: *420 723 906 423, e-mailová adresa: miroslav.kostal@pku.cz.
aktualizováno: 15. 11. 2021
 
 
sdílejte přátelům