Compliance program PKÚ, s. p.

Palivový kombinát Ústí, státní podnik vědom si odpovědnosti za naplnění svého poslání v maximální možné míře, přijal tato opatření, která jsou založena na důsledném dodržování právního řádu a na dodržování morálních a etických zásad zaměstnanci podniku při výkonu jejich práce a při jejich jednání.

Informace


Palivový kombinát Ústí, státní podnik vědom si odpovědnosti za naplnění svého poslání v maximální možné míře, přijal tato opatření, která jsou založena na důsledném dodržování právního řádu a na dodržování morálních a etických zásad zaměstnanci podniku při výkonu jejich práce a při jejich jednání.

K zajištění dodržování morálních a etických zásad a postupů v souladu s právem Palivový kombinát Ústí, státní podnik schválil „Compliance program Palivového kombinátu Ústí, s. p.“ jehož cílem je předcházet, odhalovat a reagovat na chování, které by bylo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy a které by vedlo k trestní či jiné odpovědnosti Palivového kombinátu Ústí, státní podnik, a zavázal se k dodržování jeho zásad.

Compliance program Palivového kombinátu Ústí, s. p. je pravidelně aktualizován a revidován a jeho dodržování vyžadováno od všech zaměstnanců státního podniku.

Compliance program Palivového kombinátu Ústí, s. p. tvoří následující složky:Interní protikorupční program PKÚ, s. p.

Etický kodex PKÚ, s. p.

Linka compliance


PKÚ, s. p. usiluje o kontrolu dodržování nejen obecně závazných právních předpisů, ale i morálních a etických zásad.

Za tímto účelem zřizuje PKÚ, s. p. jednotný systém sdělování podnětů k prověření možného nekalého jednání níže uvedenými způsoby, prostřednictvím kterých může kdokoliv (zaměstnanec, obchodní partner, zainteresovaná osoba atd.) takové jednání sdělit.

Za nekalé jednání je považováno jednání, které je způsobilé přivodit újmu PKÚ, s. p., jejím zaměstnancům, obchodním partnerům či jinak spolupracujícím subjektům a osobám.

Za nekalé jednání je považováno:


Takové jednání je možné oznámit těmito způsoby:


Všechna sdělení zaslaná na adresu sídla budou otevřena až compliance officerem, nikoliv podatelnou PKÚ, s. p. nebo jiným zaměstnancem PKÚ, s. p.

Součástí podnětu by měly být zejména tyto skutečnosti:

Budete-li požadovat informaci o způsobu vyřízení Vašeho podnětu, uveďte prosím také své jméno/příjmení a kontakt pro zaslání informace. Vaše identita bude sloužit pouze k vyrozumění o způsobu vyřízení Vašeho podnětu a anonymita bude zachována. Přístup k této informaci bude mít pouze compliance officer.

V případě uvedení osobních údajů (jméno, příjmení, kontaktní údaje) bude předpokládán Váš konkludentní souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem vyřízení Vašeho podnětu.

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné státním podnikem PKÚ, s. p. ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).

Příjemcem podnětu bude vždy a jenom compliance officer, který každý podnět řádně prověří a v případě zanechání kontaktních údajů informuje oznamovatele o vyřízení jeho podnětu.