Cookie Consent by Free Privacy Policy website
kategorie: Společnost
publikováno: 27. 1. 2019

Palivový kombinát Ústí, státní podnik vědom si odpovědnosti za naplnění svého poslání v maximální možné míře, přijal tato opatření, která jsou založena na důsledném dodržování právního řádu a na dodržování morálních a etických zásad zaměstnanci podniku při výkonu jejich práce a při jejich jednání.

Informace


Palivový kombinát Ústí, státní podnik vědom si odpovědnosti za naplnění svého poslání v maximální možné míře, přijal tato opatření, která jsou založena na důsledném dodržování právního řádu a na dodržování morálních a etických zásad zaměstnanci podniku při výkonu jejich práce a při jejich jednání.

K zajištění dodržování morálních a etických zásad a postupů v souladu s právem Palivový kombinát Ústí, státní podnik schválil „Compliance program Palivového kombinátu Ústí, s. p.“ jehož cílem je předcházet, odhalovat a reagovat na chování, které by bylo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy a které by vedlo k trestní či jiné odpovědnosti Palivového kombinátu Ústí, státní podnik, a zavázal se k dodržování jeho zásad.

Compliance program Palivového kombinátu Ústí, s. p. je pravidelně aktualizován a revidován a jeho dodržování vyžadováno od všech zaměstnanců státního podniku.

Compliance program Palivového kombinátu Ústí, s. p. tvoří následující složky:


 • Interní protikorupční program PKÚ, s. p., který byl přijat za účelem stanovení postupu vedoucího k odstranění nebo v maximální možné míře omezení předpokladů pro vznik korupčního jednání v rámci státního podniku, vytipování rizikových míst, funkcí a činností a vymezení oblasti činností, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce,
 • Etický kodex PKÚ, s. p., který upravuje obecné zásady jednání zaměstnanců Palivového kombinátu Ústí, státní podnik, které by mělo být etické, transparentní a v souladu s právním řádem a hodnotami podniku,
 • Činnost compliance officera, jakožto zaměstnance pověřeného vedením státního podniku s odpovědností za fungování a dohled nad dodržováním Compliance programu Palivového kombinátu Ústí, s. p.,
 • Linka compliance, která byla zřízena za účelem sdělování podnětů k prověření možného nekalého jednání, prostřednictví které může kdokoliv (zaměstnanec, obchodní partner, zainteresovaná osoba atd.) takové jednání sdělit.

Interní protikorupční program PKÚ, s. p.

Etický kodex PKÚ, s. p.

Linka compliance


PKÚ, s. p. usiluje o kontrolu dodržování nejen obecně závazných právních předpisů, ale i morálních a etických zásad.

Za tímto účelem zřizuje PKÚ, s. p. jednotný systém sdělování podnětů k prověření možného nekalého jednání níže uvedenými způsoby, prostřednictvím kterých může kdokoliv (zaměstnanec, obchodní partner, zainteresovaná osoba atd.) takové jednání sdělit.

Za nekalé jednání je považováno jednání, které je způsobilé přivodit újmu PKÚ, s. p., jejím zaměstnancům, obchodním partnerům či jinak spolupracujícím subjektům a osobám.

Za nekalé jednání je považováno:

 • porušování právních a vnitřních předpisů,
 • podvodné, nesprávné a nekorektní vedení účetní evidence a výkazů, účetních závěrek, zkreslování a ovlivňování auditu,
 • porušování pravidel hospodářské soutěže,
 • jednání vedené při střetu zájmů,
 • jednání podporující korupci nebo k ní přímo vybízející,
 • samotné korupční chování,
 • zpronevěra a krádeže finančního a movitého majetku,
 • nekorektní jednání v rámci bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany životního prostředí,
 • falšování smluv,
 • zneužívání informací v obchodním styku,
 • akceptování pracovních podmínek, které jsou v rozporu s pravidly etického chování (např. porušují lidská práva),
 • poskytnutí neetických a nepravdivých informací (např. v rámci whistleblowingu), za účelem poškození jiné osoby či podniku,
 • jakékoliv jednání, které lze považovat za neetické.

Takové jednání je možné oznámit těmito způsoby:

 • přímé sdělení formou e-mailové zprávy na adresu compliance officera PKÚ, s. p.: linkacompliance@pku.cz
 • přímé telefonické oznámení compliance officerovi PKÚ, s. p.: tel.: 475 672 219
 • osobní návštěva compliance officera PKÚ, s. p. na adrese sídla PKÚ, s. p.
 • vhození podnětu do schránky v prostorách sídla PKÚ, s. p. (označení schránky „LINKA COMPLIANCE“)
 • vyplnění formuláře na webových stránkách PKÚ, s. p.: Formulář na stránce Kontakty
 • zaslání podnětu na adresu: Palivový kombinát Ústí, s. p., Compliance PKÚ, s. p., Hrbovická 2, 403 39 Chlumec


Všechna sdělení zaslaná na adresu sídla budou otevřena až compliance officerem, nikoliv podatelnou PKÚ, s. p. nebo jiným zaměstnancem PKÚ, s. p.

Součástí podnětu by měly být zejména tyto skutečnosti:

 • popis jednání,
 • vymezení doby, kdy k jednání došlo, a
 • popis závadného jednání.

Budete-li požadovat informaci o způsobu vyřízení Vašeho podnětu, uveďte prosím také své jméno/příjmení a kontakt pro zaslání informace. Vaše identita bude sloužit pouze k vyrozumění o způsobu vyřízení Vašeho podnětu a anonymita bude zachována. Přístup k této informaci bude mít pouze compliance officer.

V případě uvedení osobních údajů (jméno, příjmení, kontaktní údaje) bude předpokládán Váš konkludentní souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem vyřízení Vašeho podnětu.

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné státním podnikem PKÚ, s. p. ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).

Příjemcem podnětu bude vždy a jenom compliance officer, který každý podnět řádně prověří a v případě zanechání kontaktních údajů informuje oznamovatele o vyřízení jeho podnětu.