Cookie Consent by Free Privacy Policy website
publikováno: 19. 12. 2017

Dne 14. 12. 2017 proběhl v prostorách státního podniku Palivový kombinát Ústí střediska Hodonín závěrečný kontrolní den projektů relikvidace ropoplynových sond v lokalitě Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Kvartér řeky Moravy, kterých bylo realizováno v rámci této stavby sedm. Od roku 2010 realizoval státní podnik projekty sanace starých ekologických zátěží (SEZ) představovaných starými průzkumnými a těžebními ropoplynovými sondami pocházejícími převážně z období let 1925 – 1965, jejichž likvidace v minulosti proběhla nedostatečným nebo nevhodným způsobem. Jeden z těchto projektů byl realizován za podpory Operačního programu životní prostředí, prioritní osy „Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží“.

Dokončení sanačních prací v CHOPAV Kvarter řeky Moravy. Dne 14. 12. 2017 proběhl v prostorách státního podniku Palivový kombinát Ústí střediska Hodonín závěrečný kontrolní den projektů relikvidace ropoplynových sond v lokalitě Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Kvartér řeky Moravy, kterých bylo realizováno v rámci této stavby sedm. Od roku 2010 realizoval státní podnik projekty sanace starých ekologických zátěží (SEZ) představovaných starými průzkumnými a těžebními ropoplynovými sondami pocházejícími převážně z období let 1925 – 1965, jejichž likvidace v minulosti proběhla nedostatečným nebo nevhodným způsobem. Jeden z těchto projektů byl realizován za podpory Operačního programu životní prostředí, prioritní osy „Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží“.

Ohrožené území, ve kterém byla v uplynulých letech prováděna sanace SEZ, se nachází v prostoru od Hodonína až po Břeclav, podél toku řeky Moravy v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Takřka celé území je pak totožné s biosférickou rezervací Dolní Morava a spadá do soustavy chráněných oblastí Natura 2000. Největší riziko představovaly SEZ v prostoru ochranného pásma jímacího území Moravská Nová Ves skupinového vodovodu Podluží ve směru proudění podzemních vod, které v důsledku deprese vytvořené odběrem podzemních vod mohly tento vodní zdroj znehodnotit.

Za dobu realizace projektu bylo prověřeno celkem 902 SEZ, bylo odvrtáno téměř 20 tisíc průzkumných vrtů, zadáno 206 tisíc laboratorních analýz, bylo vytěženo bezmála 336 tisíc tun kontaminované zeminy, ze které bylo odstraněno 8,5 tisíc tun ropných uhlovodíků. Bylo odčerpáno 243 tisíc kubíků kontaminované vody, z níž bylo zachyceno 900 kubíků ropných uhlovodíků.

Realizací projektů byla komplexně vyřešena problematika těchto SEZ v celém území CHOPAV. Bylo znemožněno pronikání ložiskových médií do vodárensky využitelné zvodně. Sanací byly odstraněny z prostředí cizorodé látky, čímž došlo k zlepšení stavu kvality podzemních a povrchových vod a snížení zátěže vodních ekosystémů v prostoru jímacího území skupinového vodovodu Podluží, který je v současnosti nenahraditelný. Zároveň byla zajištěna ochrana zasažené části CHOPAV Kvartér řeky Moravy, lokalit Natura, biosférické rezervace a dalších jedinečných lokalit před dalším znečištěním.

 
 
sdílejte přátelům