Poskytování informací

kategorie: Společnost
publikováno: 26. 1. 2019

Informace zveřejňované o Palivovém kombinátu Ústí, státní podnik na základě zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

NázevPalivový kombinát Ústí, státní podnik
Důvod a způsob založeníPalivový kombinát Ústí, státní podnik (dále také PKÚ, s. p.) je právnickou osobou provozující podnikatelskou činnost s majetkem státu vlastním jménem
a na vlastní odpovědnost. Zakladatelem podniku je stát. Jeho jménem vykonává funkce zakladatele Ministerstvo průmyslu a obchodu. Při své činnosti se řídí zejména zákonem č. 77/1997 Sb., o státním podniku,
ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Palivový kombinát Ústí, státní podnik byl založen za účelem uspokojování významných celospolečenských a veřejně prospěšných zájmů.
Organizační strukturaPodnikové ředitelství Palivového kombinátu Ústí, státní podnik v Chlumci se člení na

 • úsek řízení ředitele podniku
 • úsek řízení personálně-ekonomické náměstkyně
 • úsek řízení náměstka ředitele pro oblast zahlazování následků hornické činnosti
 • úsek řízení náměstka ředitele pro provoz
 • úsek řízení náměstka ředitele pro strategii a rozvoj

Středisko Kladenské doly, středisko Kohinoor, středisko Východočeské uhelné doly, středisko Hodonín, středisko Doly a úpravny Komořany, Středisko Chabařovice.
Kontaktní spojení
Kontaktní poštovní adresaPalivový kombinát Ústí, s. p.
Hrbovická 2
403 39 CHLUMEC
Adresa úřadovny pro osobní návštěvuPalivový kombinát Ústí, s. p.
Hrbovická 2
403 39 CHLUMEC
Úřední hodinyÚřední hodiny podatelny: pracovní dny 6:30 – 13:30 h
Telefonní číslaTelefonní ústředna podnikového ředitelství PKÚ, s. p.

tel.: 475 671 111
tel.: 475 672 000

Podatelna podnikového ředitelství PKÚ, s. p.
tel.: 475 672 383

Další informace naleznete v části Kontakty.
Adresa internetové stránkywww.pku.cz
Adresa
e-podatelny
podatelna@pku.cz
Další elektronické adresye-mail sekretariátu ředitele: pku@pku.cz
ID datové schránkybneuin8
Bankovní spojení pro všechny
v úvahu
připadající platby
od veřejnosti
Komerční banka, a. s., pobočka Most
číslo účtu: 1609-491/0100
00007536
DIČCZ00007536
Seznamy hlavních dokumentůDodatek č. 1 k Zakládací listině Palivového kombinátu Ústí, státní podnik (pdf)

Zakládací listina Palivového kombinátu Ústí, státní podnik (pdf)

Statut Palivového kombinátu Ústí, státní podnik (pdf)

Etický kodex Palivového kombinátu Ústí, státní podnik (pdf)
Žádosti o informaceInformace, jejichž poskytnutí je vyžadováno na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsou poskytovány na základě

 • písemné žádosti žadatele splňující požadavky stanovené zákonem,
 • nebo zveřejněním.

Informace poskytovaná zveřejněním se poskytuje ve všech formátech a jazycích, ve kterých byla vytvořena, při zveřejnění takové informace v elektronické podobě musí být jeden z těchto formátů otevřený a, je-li to možné, též strojově čitelný. Je-li to možné a vhodné, zveřejní PKÚ, s. p. spolu s informací též metadata, která se k ní vztahují. Formát i metadata by měly co nejvíce splňovat otevřené formální normy.
Příjem žádostí a dalších podáníŽádost o informaci lze podat ústně (osobně) nebo písemně (dopisem, e-mailem, datovou schránkou). Vyřízení žádosti telefonicky je možné jen v případě, pokud tomu nebrání povaha požadované informace.

Žádosti podané ústně (osobně) lze dle okolností vyřídit ihned a neformálně, přičemž při vyřízení žádosti do 15 min. nejsou účtovány mzdové náklady, pouze případné technické náklady (kopírování apod.).

Žádost podanou elektronicky je třeba podat prostřednictvím elektronické adresy podatelny ředitelství PKÚ, s. p.

Žádost je podána dnem jejího doručení:

 • do podatelny PKÚ, s. p. (6:30 – 13:30 h),
 • na elektronickou adresu podatelny PKÚ, s. p. (podatelna@pku.cz), nebo
 • do datové schránky PKÚ, s. p. (bneuin8).

Lhůta pro vyřízení žádosti počíná běžet dnem následujícím po dni doručení žádosti.

Postup pro vyřízení žádosti a lhůty se dále řídí § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Opravné prostředkyProti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (nebo odmítnutí jen části žádosti) lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od dne doručení tohoto rozhodnutí.

Na postup při vyřizování žádosti nebo na požadavek úhrady nákladů za poskytování informace může žadatel podat stížnost, písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji vyřídit ihned, sepíše se o ní záznam. Při vyřizování stížností postupuje OPR tak, že ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení stížnosti

 • vyhoví stížnosti a poskytne požadovanou informaci, nebo
 • vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo
 • předloží stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Vzor
žádosti
Vzor žádosti
Popis postupů – návody pro řešení životní situace
Předpisy
Nejdůležitější používané právní předpisyZákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Právní předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí na podatelně PKÚ, s. p.
Právní předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí na podatelně PKÚ, s. p.
Vydané právní
předpisy
Státní podnik není oprávněn vydávat právní předpisy.
Úhrady za poskyt. informací
Sazebník úhrad za poskytování informacíZa poskytnutí informací je požadována úhrada ve výši dle aktuálního Sazebníku úhrad za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

(Sazebník - pdf).
Licenční smlouvyPKÚ, s. p. a jeho zaměstnanci nezpracovávají informace, které jsou předmětem ochrany práva autorského.
Vzory licenčních smluv
Výhradní
licence
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Přejít na všechny výroční zprávy