Prodej pozemků parc. č. 113/4, 141/2 a 142/1 vše v k. ú. Kyjice

kategorie: Okres Chomutov
publikováno: 29. 4. 2021

Palivový kombinát Ústí, státní podnik (dále jen PKÚ, s. p.) tímto vyzývá případné zájemce k podání cenové nabídky na prodej nemovitých věcí ve vlastnictví státu, a to pozemků parc. č. 113/4, 141/2 a 142/1 vše k. ú. Kyjice. Na základě znaleckého posudku, zpracovaného dle platné cenové vyhlášky a dále na cenu v místě a čase obvyklou, byla stanovena minimální kupní cena za prodej předmětných pozemků ve výši 701 000,00 Kč, za kterou PKÚ, s. p. pozemky parc. č. 113/4, 141/2 a 142/1 vše v k. ú. Kyjice nabízí případným zájemcům k odkoupení.

Cenové nabídky musí být doručeny nejpozději do 19. 5. 2021 do 12:00 hodin. Na nabídky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel. Kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nabídne nejvyšší cenovou nabídku. V případě, že bude podáno více nabídek se stejnou nejvyšší nabídnutou cenou, bude kupní smlouva uzavřena s tím zájemcem, jehož nabídka bude doručena PKÚ, s. p. jako první. Uzavření kupní smlouvy je podmíněno udělením souhlasu Dozorčí rady PKÚ, s. p.
Do nabídky uveďte Vaše jméno, příjmení, titul (popř. název firmy, IČO), úplnou adresu, e-mailový a telefonický kontakt. Nabídky budou komisionálně otevřeny a vyhodnoceny dne 20. 5. 2021. O výsledku nabídkového řízení budou všichni zájemci vyrozuměni písemně.

Písemnou nabídku doručte ve stanoveném termínu do podatelny státního podniku Palivový kombinát Ústí na adresu: Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 400 76 Ústí nad Labem, a to v neprůhledné a pečlivě uzavřené obálce, zabezpečené proti neoprávněné manipulaci, např. samolepicí etiketou, přes kterou bude doplněn podpis, a dále označenou v levé polovině obálky výrazným nápisem „Prodej pozemků parc. č. 113/4, 141/2 a 142/1 vše k. ú. Kyjice – neotevírat před termínem otevírání obálek!“. Každý zájemce může podat pouze jednu nabídku.

Palivový kombinát Ústí, státní podnik si jako vyhlašovatel vyhrazuje právo nabídkové řízení kdykoliv zrušit i bez uvedení důvodu.
aktualizováno: 29. 4. 2021
 
  
 
sdílejte přátelům