Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Odkaz na tuto stránku není již veřejný!

Palivový kombinát Ústí, s. p., Hrbovická 2, 403 39 Chlumec provádí zjištění zájemce o koupi nebo pronájem nepotřebného majetku státu: Předmět prodeje movitého majetku.

Fotogalerie

Druh:Osobní automobil - hatchback
Kategorie vozidla:M1
Tovární značka:SUZUKI
Typ:EY
Varianta:B21S
Verze:MT
Obchodní označení:SX 1,6 WD
Výrobce:MAGYAR SUZUKI CO., Maďarsko
Registrační značka:6U7 1557
VIN:TSMEYB21S00632414
Inventární číslo:H001641
Číslo technického průkazu:UE 681183
Typ motoru:M16A .. zážehový
Zdvihový objem:1 586 ccm
Stav tachometru:155 086 km
Celkem ujeto:155 086 km
Rok výroby:2011
Rok pořízení: 2011
TK + ME platná do: 12. 12. 2021
Barva: Stříbrná metalíza
Prodejní cena: 163 000,00 Kč + DPHPalivový kombinát Ústí (dále jen PKÚ, s. p.) tímto vyzývá případné zájemce k podání cenové nabídky na prodej movité věci ve vlastnictví státu, a  to  běžným dlouhodobým používáním v provozních podmínkách strážní služby s více řidiči opotřebeného – ojetého uvedeného osobního automobilu. Na základě znaleckého posudku , zpracovaného dle platné cenové vyhlášky byla  stanovena minimální kupní cena předmětného automobilu ve výši 163 000,00 Kč. (k této kupní ceně bude připočteno DPH dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnitelné platby),  za kterou tento automobil nabízíme k odkoupení. Cenové nabídky musí být doručeny nejpozději do 15. 12. 2021 do 12:00 hodin. Na nabídky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel. Cenová nabídka musí být zpracována v Kč bez DPH (k této nabídkové ceně bude při prodeji připočteno DPH dle zákonné sazby ke dni uskutečnitelné platby). Kupní smlouva  bude  uzavřena  se zájemcem, který nabídne nejvyšší cenovou nabídku. V případě, že bude podáno více nabídek se stejnou nejvyšší nabídnutou cenou, bude kupní smlouva uzavřena s tím zájemcem, jehož nabídka bude doručena PKÚ, s. p., jako první. Nabídky  budou komisionálně otevřeny a vyhodnoceny dne 15. 12. 2021. O výsledku nabídkového řízení budou všichni zájemci vyrozuměni písemně. Písemnou nabídku doručte ve stanoveném termínu do podatelny státního podniku Palivový kombinát Ústí na adresu: Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39  Chlumec, a to  v  neprůhledné, pečlivě uzavřené obálce, zabezpečené proti neoprávněné manipulaci, např. samolepící etiketou, přes kterou bude doplněn podpis a dále pak označenou v levé  polovině  obálky  nápisem  „Prodej osobního automobilu SUZUKI SX 1,6 WD, registrační značky: 6U7 1557  –  neotvírat před termínem otevírání obálek“. Každý  zájemce může podat pouze  jednu  nabídku. Palivový kombinát Ústí, státní podnik  si  jako  vyhlašovatel vyhrazuje právo nabídkové řízení kdykoli zrušit i bez udání důvodu. Místo odstavení předmětu nabídky je garáž č. 14 v areálu Hrbovice, státního podniku Palivový kombinát Ústí, Hrbovická 2, 403 39  Chlumec, vzdáleného  cca 1000 m  od  sjezdu  z dálnice D8. Informace o předmětu nabídky podá Miroslav Košťál, tel.: *420 475 672 475, mobil: *420 723 906 423, e-mailová adresa: miroslav.kostal@pku.cz.  
Informace o uvedeném majetku Vám na požádání sdělí:

Miroslav Košťál
+420 475 672 475 / +420 723 906 423
miroslav.kostal@pku.cz

Renata Báčová
+420 475 672 033
renata.bacova@pku.cz
aktualizováno: 27. 4. 2022
 
 
sdílejte přátelům