Cookie Consent by Free Privacy Policy website
publikováno: 11. 4. 2018

Za finanční podpory přeshraničního programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020, Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj proběhl první workshop v rámci podpořeného projektu „Vodamin II Potenciály nebezpečí a využití důlních vod pro zkvalitnění přeshraniční ochrany vod v severních Čechách a Krušnohoří v povodí řeky Labe“

Fotogalerie

Palivový kombinát Ústí, státní podnik, jako Lead partner v projektu Vodamin II uspořádal ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou v Mostě dne 27. 3. 2018 první workshop projektu Vodamin II. Za účasti všech projektových partnerů a dalších významných odborníků z česko-německého příhraničí byla prezentována a diskutována nejen témata dotýkající se problematiky důlních vod a jejich dalšího tepelného nebo geotermálního využití, ale i další zajímavé projekty dotýkající se všeobecně rekultivačních a revitalizačních prací.V první části workshopu byly představeny plánované nebo již už zrealizované aktivity jednotlivými partnery, kterými jsou Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Vysoká škola báňská Technické univerzity Ostrava, TU Bergakademie Freiberg, Hochschule Zittau/Görlitz a Saxonia. Druhá část workshopu se zaměřila například na vznik plastického jádra ve výsypkách hnědouhelných povrchových dolů nebo na možnosti digitálního modelování na příkladu jezera Most.

V posledním bloku příspěvků pohovořila zástupkyně Saského zemského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii o dalším přeshraničním projektu Cíle a výzvy projektu Voda-Min, který se zaměřuje na problematiku čištění důlních vod inovativními způsoby a problematiku uchovávání kvalitní čisté vody. Možnost vystoupit na workshopu dostal i mladý tým výzkumných pracovníků z TU Freberg a Hoschule Zittau/Görlitz s projektem zaměřeným na simulaci vodní bilance experimentů s pěstebními truhlíky (kontejnery).

Všem projektovým partnerům a přítomným děkujeme za účast na tomto prvním workshopu, který nejen informoval o problematice důlních vod, ale stal se i místem pro výměnu zkušeností a kontaktů na obou stranách hranice.Podrobnější informace o projektu jsou k dispozici na stránkách https://vodamin2.pku.cz/Více informací o projektu Vodamin II.:

Cílem projektu je:

  • zkvalitnění ochrany povrchových a podzemních vod před vlivem důlních a výsypkových vod za pomoci vybudování monitorovací sítě a testováním nových postupů utěsnění těles výsypek,
  • zajištění výměny informací a odbornou spolupráci k zajištění ochrany povrchových a podzemních vod ve společné česko-saské příhraniční oblasti,
  • stanovení možností využití geotermálního potenciálu důlních vod, a to na území mostecké pánve na české straně a území revíru Freiberg na německé straně Krušných hor.


Dosud bylo nakládání s důlními vodami směřováno zejména na provozní čerpání k udržení jejich hladiny pod úrovní dobývacích řezů a chodeb s následnou úpravou kvality v úpravnách důlních vod a vypouštěním do vodotečí. S rozšířením útlumových programů dochází k významnému vzestupu hladiny důlních vod. Kontaktem se slojí a nadložím je ovlivněn chemizmus důlních vod a obecně lze konstatovat, že dochází k novým interakcím důlních vod s okolím. To má ve svém důsledku značný vliv na chemický a ekologický stav řek na obou stranách společného dotačního území. Na české straně jsou dotčeny povodí řeky Ohře a Labe s přeshraničním dosahem do Saska a na německé straně povodí řeky Freiberská Mulda a Labe.

V rámci Projektu VODAMIN II bude realizováno celkem 19 průzkumných monitorovacích vrtů, které budou sloužit k pozorování stavu podzemních vod. V území mostecké pánve je v západní (chomutovské) části navržen 1 nový monitorovací objekt, v centrální (mostecko-bílinské) části 15 nových monitorovacích objektů a ve východní (teplicko-ústecké) části pak 4 nové monitorovací objekty. Navrhovaný monitorovací systém bude postupně vybudován v letech 2017 až 2020.

V rámci projektu dochází k výměně zkušeností s českými projektovými partnery ohledně způsobu a rozsahu působení škodlivin, a rovněž ohledně vhodných materiálů pro zakrytí výsypek tak, jak odpovídají jejich výskytu na obou stranách. Jedná se rovněž o technické řešení a strategii sanace se zřetelem na legislativní podmínky pro sanace a pro následný rozvoj krajiny po těžbě. Shromážděná data a hodnoty z monitoringu na testovacím poli jsou ukládána v databázi a zároveň je prováděno vyhodnocení vhodnosti vybraných materiálů pro sanaci výsypek. Cílem je tuto databázi využívat a udržovat ji i po ukončení projektu.

Součástí Projektu VODAMIN II je i vyhodnocení energetického potenciálu důlních vod v dotačním území pro termické využití vody k vytápění a chlazení. Sledována je kromě výběru potenciálních lokalit i technická stránka možností využití důlních vod.

Na české straně je na základě vyhodnocení termálního potenciálu vod mostecké pánve prováděno monitorování teplotních režimů vybraných lokalit. Dále se testuje model deskového výměníku pro maximalizaci transportu teplotního gradientu k dalšímu využití. Výstupy z testování výměníku budou zahrnovat dostupné bilanční výpočty společně s vizualizací dat v programovém vybavení CFD.

 
 
sdílejte přátelům