Interní protikorupční program

Státní podnik jako právnická osoba oprávněná hospodařit s majetkem státu, veden snahou potírat korupční jednání a připojit se k boji proti korupci, navazuje na snahy Vlády ČR a Ministerstva průmyslu a obchodů ČR (dále jen MPO) a vytváří v souladu s metodickými pokyny zakladatele interní protikorupční program (dále jen IPP), jehož cílem je napomoci k transparentnímu a standardizovanému určení procesů a rolí v otázce potírání korupce v prostředí státního podniku Palivový kombinát Ústí (dále jen PKÚ, s. p.).

Vymezení korupce

Korupci lze charakterizovat jako zneužití pravomocí za účelem získání nebo poskytnutí určité výhody a to ve prospěch svůj či třetí osoby za účelem obohacení. Korupcí se rozumí nejen žádost, nabídka, poskytnutí či přijetí úplatku, nýbrž za korupci je nutno obecně považovat každé jednání, jehož cílem je získání jakékoli neoprávněné výhody, a to prostřednictvím ovlivnění jednání nebo rozhodování třetí osoby, která je nadána potřebnou pravomocí. Samotný úplatek pak může být jak povahy majetkové, tak i nemajetkové; úplatkem je tak nutno rozumět nejen poskytnutí určité finanční částky (peněz), ale i poskytnutí věcí, služeb či informací.

Právní řád ČR postihuje korupční jednání zejména jako jednání trestné, jehož úpravu lze naleznout v zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (přijetí úplatku, podplacení, nepřímé úplatkářství), za některých doplnění zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. Trestní zákoník vymezuje úplatek jako „neoprávněnou výhodu spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.“ Prvky korupčního jednání lze však dále spatřovat i v trestných činech Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, Zneužití informace a postavení v obchodním styku apod.

Cíl programu

Cílem IPP je odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci PKÚ, s. p., vytipovat riziková místa, funkce a činnosti a vymezit oblasti činností, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce. Dále je v souvislosti se zjištěnými korupčními riziky cílem definovat zásadní systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci. Tohoto cíle bude dosaženo nastavením striktních zásad pro potírání, eliminaci a minimalizaci prostoru pro korupční jednání a vytvořením podmínek pro účinnou prevenci korupčního jednání, pro jednodušší odhalení korupce, zvýšení pravděpodobnosti odhalení korupčního jednání a pro zvyšování důvěry nejširší veřejnosti v řádný a poctivý výkon správy státního majetku. Jedním z kroků IPP je též sledování jednotlivých úkolů, které vyplývají z vládních usnesení, přijímaných v oblasti boje s korupcí a zabezpečení jejich rozpracování v rámci PKÚ, s. p. určenými zaměstnanci podniku. Je nezbytné, aby vedoucí zaměstnanci včas identifikovali konkrétní korupční rizika a adekvátním způsobem je eliminovali.

PKÚ, s. p. neschvaluje korupční jednání v jakékoli jeho formě. V souvislosti s eliminací korupčního jednání a jeho vzniku vůbec usiluje o posílení morální integrity zaměstnanců, posílení a propagaci etického chování, v neposlední řadě pak o snižování motivace zaměstnanců ke korupčnímu jednání.

Protikorupční program je členěn na 5 základních oblastí a je průběžně aktualizován.

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu;
2. Transparentnost;
3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol;
4. Postupy při podezření na korupci;
5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu.