Postupy při podezření na korupci

Včasné prošetření podezření na korupční jednání jednoznačně zvyšuje možnost jeho úspěšného prokázání. Jeho následný rozbor slouží pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko možného opakovaného výskytu korupce a vede ke zvýšení prevence korupčního jednání a transparentnosti.

4.1.           Postupy při prošetřování podezření na korupci

Hlavním cílem protikorupčních aktivit podniku je zajistit včasnou a účinnou reakci na možná podezření ze spáchání korupce a minimalizovat rizika, která by k možnému korupčnímu jednání vedla.  Korupční jednání je v rámci PKÚ, s. p. klasifikováno jako závažná událost.

Zaměstnanci se při oznamování korupce obrací na etickou komisi. Tajemník etické komise přijme oznámení od oznamovatele, které spolu s podkladovými materiály vyhodnotí a písemně vyrozumí o přijatém oznámení etickou komisi, které předá podklady o případu podezření z korupčního jednání.

Etická komise zahájí počáteční šetření zajištěním faktů posouzením relevance oznámené informace. Prvotní šetření musí být provedeno diskrétně a co nejrychleji. Zahrnuje i posouzení a prověření oznámených informací z hlediska možného vykonstruovaného oznámení podaného s cílem poškodit např. jiného zaměstnance.

Dospěje-li etická komise, která odpovídá za prvotní šetření, na základě shromážděných důkazů k závěru, že ke korupčnímu jednání nedošlo, uzavře případ formou podrobné písemné zprávy ze šetření. V této zprávě uvede výsledky šetření a důvody jeho ukončení.

V případě, že prvotní šetření potvrdí podezření na korupční nebo jiné protiprávní jednání, bude neprodleně v součinnosti s příslušným vedoucím zaměstnancem a právním oddělením provedeno prověření obdržených informací, vyhodnocení podkladů a zpracována řediteli státního podniku písemná informace. V případě podezření ze spáchání trestného činu přiloží etická komise k informaci i návrh na podání podnětu orgánům činným v trestním řízení, ve kterém budou popsány skutečnosti nasvědčující tomu, že došlo k podezření ze spáchání trestného činu. Zároveň bezodkladně přijme opatření k odstranění podmínek, které přispěly k protiprávnímu jednání.

4.2.           Následná opatření

Cílem je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit výskytu dalšího obdobného jednání. K hlavním nástrojům toho cíle patří postupy při prošetřování podezření na korupci, které spočívají ve správně vytvořeném systému hlášení podezření na korupční jednání a prověření oznámené informace. K dalším nástrojům patří stanovení následných opatření spočívajících v řešení vzniklých škod a úpravě nastavení vnitřních procesů, následně pak zveřejňování informací a závěrů.