Transparentnost

PKÚ, s. p. považuje za klíčový nástroj účinné prevence korupčního jednání především transparentnost. Konkrétními cíli této oblasti je odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti jeho odhalení, či případně zamezením jeho možného vzniku. Státní podnik shledává v tomto ohledu významným nástrojem zejména zvyšování motivace zaměstnanců a jejich loajality vůči podniku. Vychází z předpokladu, že loajální a motivovaný zaměstnanec se korupčního jednání nedopouští. Usiluje o maximalizaci transparentnosti své činnosti, a to zejména aktivním zpřístupňováním informací o procesech, postupech a nakládání s veřejnými prostředky včetně diskuzí nad podobou zvolených strategických dokumentů, dále o vnitřní struktuře a organizaci podniku včetně zakladatelských dokumentů a dokumentů je pozměňujících.

Státní podnik v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje na svých internetových stránkách jak informace poskytnuté na žádost, tak informace, jež se poskytují zveřejněním. Součástí zveřejněných informací jsou mj. hlavní dokumenty PKÚ, s. p. a nejdůležitější používané právní předpisy.

Informace k rozpočtu, koncepci a hospodaření podniku jsou součástí výroční zprávy podniku vyhotovované za každý příslušný rok. Tato zpráva je volně dostupná široké veřejnosti prostřednictvím internetových stránek podniku, přičemž obsahuje i významné ekonomické ukazatele vytvářející komplexní obraz o hospodaření a činnostech podniku. Za účelem zvýšení transparentnosti jednání podniku jsou dále zveřejňovány i jiné dokumenty týkající se činnosti podniku a vztahující se k nakládání s majetkem či k významnějším, popř. problematickým, záležitostem v souvislosti s podnikem.

Podnik jakožto veřejný zadavatel postupuje plně v souladu se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zadávání veřejných zakázek je nad rámec tohoto zákona a prováděcích právních předpisů rozpracováno do interního předpisu PKÚ, s. p. a to při maximálním zachování zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Informace o veřejných zakázkách jsou zveřejňovány na veřejném profilu zadavatele, který je přístupný na portálu E-Zakázky.cz (http://www.e-zakazky.cz), dále ve věstníku veřejných zakázek (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs). Dostupné jsou údaje nejen k veřejným zakázkám probíhajícím, ale rovněž k veřejným zakázkám realizovaným v předchozím období včetně údaje o vítězném uchazeči, vysoutěžené ceně a ceně skutečně smluvnímu partnerovi ze strany podniku poskytnuté. Informace o veřejných zakázkách jsou uveřejňovány i na ostatních místech určených právními předpisy. Podmínky a postupy při nakládání s majetkem včetně jeho inventarizace jsou upraveny interními předpisy. V rámci podniku jsou zřízeny inventarizační a škodní komise, které jsou poradním orgánem ředitele státního podniku.

Organizační struktura podniku je dostupná z internetových stránek podniku, sekce „Kontakty“, přičemž je zveřejňována včetně kontaktních údajů na jednotlivé vedoucí zaměstnance.

2.1.           Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

Zveřejňované informace státním podnikem zahrnují především tyto oblasti:

  • Zveřejňování povinných informací o veřejných zakázkách;
  • Zveřejňování informací o nabídkách prodeje a pronájmu nepotřebného majetku;
  • Zveřejňování smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv);
  • Zveřejňování informací o programech spolufinancovaných ze zdrojů EU;
  • Zveřejňování informací o poskytnutí jiných dotačních prostředků;
  • Zveřejňování seznamu poradců a poradních orgánů ředitele státního podniku;
  • Zveřejňování organizační struktury;
  • Poskytování informací na základě žádosti o poskytnutí informace, včetně jejího zveřejnění na internetových stránkách, a poskytování informací zveřejněním v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;
  • Zveřejňování informací vztahujících se k rozpočtu a hospodaření podniku.

2.2.           Zveřejňování informací o systému rozhodování

Zveřejňování informací o systému rozhodování státního podniku je prováděno v souladu s platnou legislativou, v rozsahu daném vnitřními předpisy. Informace o systému rozhodování pro veřejnost jsou součástí povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a jsou zveřejňovány na www.pku.cz, v záložce Společnost, stránka – Poskytování informací.

V rámci transparentního zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování je na webové stránce podniku zveřejňováno:

a) Popis struktury podniku a hlavních předmětů činností http://www.pku.cz/o-nas/
b) organizační struktura podniku http://www.pku.cz/kontakty/
c) Seznam důležitých kontaktů podniku až na úroveň vedoucích oddělení http://www.pku.cz/kontakty/
d) seznam důležitých kontaktů podniku http://www.pku.cz/kontakty/
e) Seznam hlavních dokumentů podniku včetně jejich znění http://www.pku.cz/poskytovani-informaci/
f) Přehled nejpoužívanějších právních předpisů, včetně jejich změní http://www.pku.cz/poskytovani-informaci/

V zájmu ochrany před korupčním jednáním je osobní odpovědnost přenesena na vedoucí pracovníky. Je stanovena jejich povinnost dohlížet na dodržování obecně závazných právních norem i vnitřních předpisů státního podniku. Za základní předpoklad nekorupčního prostředí podnik považuje striktní dodržování již existujících norem a důsledné vyvozování sankcí při jejich neplnění.