Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Cílem vyhodnocení IPP PKÚ, s. p. je zdokonalovat tento program a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit v rámci celého podniku.

5.1.           Vyhodnocování interního protikorupčního programu PKÚ, s. p.

Vyhodnocení účinnosti IPP PKÚ, s. p. a jeho případná aktualizace je zaměřena na plnění jednotlivých částí programu, na účinnost tohoto plnění a na plnění protikorupčních aktivit.

5.2.           Zprávy o interním protikorupčním programu PKÚ, s. p.

V rámci vyhodnocování účinnosti IPP PKÚ, s. p. je každoročně vypracována zpráva o plnění programu a přijatých nápravných opatřeních.  

5.3.           Aktualizace interního protikorupčního programu PKÚ, s. p.

IPP PKÚ, s. p. je aktualizován v návaznosti na aktualizaci znění protikorupční strategie vlády, případně dalších dokumentů týkajících se boje s korupcí, a dále dle potřeby (zpřesnění jeho textu, zapracování zkušeností získaných jeho aplikací v praxi apod.). Aktualizaci IPP PKÚ, s. p. předkládá etická komise řediteli státního podniku ke schválení.