Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku státu, je jedním ze základních pilířů IPP PKÚ, s. p. Hlavními nástroji pro budování takového prostředí jsou propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci, propagace etických zásad, osvěta a posilování morální integrity zaměstnanců formou vzdělávání zaměstnanců a nastavení důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

Informace o protikorupčním programu budou vždy veřejně dostupné všem zaměstnancům podniku a široké veřejnosti včetně smluvních partnerů.

1.1.           Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci

Protikorupční program a boj proti korupci má výslovnou podporu vedení podniku vyjádřenou úsilím o posílení etického chování, otevřeným vyjadřováním názorů zaměstnanců a třetích osob při upozorňování na neetické chování.

Vedení podniku si je vědomo následků, které může neřešená hrozba korupce způsobit a v této souvislosti klade mimořádný důraz na ochranu majetku státního podniku, resp. státu, dodržování nejvyšších etických standardů, právních a vnitřních předpisů a podporu oznamování podezření na korupční jednání, která jsou činěna v dobré víře.

Vedení podniku prohlašuje, že nebude tolerovat korupční jednání v jakékoli jeho formě, uvnitř ani vně státního podniku, a použije veškeré dostupné právní prostředky k potírání takového jednání. Zároveň také deklaruje, že odvetná opatření vůči oznamovatelům korupčního jednání nebudou tolerována a naopak bude docházet k jejich potírání.

Především vedoucí zaměstnanci podniku mají povinnost na pracovišti vytvářet takové klima, aby bylo zabráněno možnému vzniku korupčního prostředí, resp. jednání. Pokud k takové situaci přesto dojde, vedoucí zaměstnanci zajistí sami (popř. za jejich součinnosti) oznámení takového jednání k prošetření.

Vedoucí zaměstnanci propagují jednání odmítající jakékoli korupční jednání a dbají na dodržování etických zásad při výkonu práce. Vedoucí zaměstnanci tak mimo jiné upozorňují podřízené zaměstnance na možná korupční rizika a jakým způsobem jim lze předcházet, především však rovněž dbají na zajištění dodržování Etického kodexu zaměstnanců podniku.

1.2.           Etický kodex

Etický kodex Palivového kombinátu Ústí, státní podnik (dále jen etický kodex) určuje základní hodnoty a etická pravidla, která každý zaměstnanec státního podniku dodržuje při výkonu své práce a při svém jednání tak, aby poslání státního podniku bylo naplněno v maximální možné míře. Stanoví základní zásady vztahující se k problematice korupčního jednání. PKÚ, s. p. netoleruje korupci, uplácení nebo diskriminaci v žádné formě. Jednání zaměstnanců státního podniku musí být vždy etické, transparentní a v souladu s právním řádem a hodnotami a posláním státního podniku. Vedoucí zaměstnanci propagují čestné a protikorupční jednání a dbají zároveň i o posílení a udržení etického chování mezi podřízenými zaměstnanci

Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance a jeho porušení je považováno za porušení vnitřních předpisů. S etickým kodexem jsou prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci státního podniku a je vždy dostupný všem zaměstnancům podniku a to jak v prostorách státního podniku, tak na jeho internetových stránkách, kde je dostupný i široké veřejnosti.

Každý nový zaměstnanec je seznámen s interními předpisy podniku, jejichž součástí je také etický kodex a tento protikorupční program, který je také běžně dostupný na internetových stránkách státního podniku, tedy běžně dostupný široké veřejnosti.

1.3.           Vzdělávání zaměstnanců

Nový zaměstnanec je proškolen v oblasti protikorupčního programu v rámci úvodního školení, které musí absolvovat v den, v němž došlo ke vzniku jeho pracovního poměru.  V oblasti vzdělávání bude dále postupováno podle platných interních předpisů týkajících se vzdělávání zaměstnanců, obsahující metodiku vzdělávání zaměstnanců v různých oblastech, včetně oblasti boje s korupcí. Další možností vzdělávání zaměstnanců v této oblasti je účast na externích školeních, seminářích nebo konferencích týkajících se tématiky boje s korupcí.

Základní tezí školené problematiky je důraz na nezbytnost etického a současně protikorupčního jednání každého zaměstnance, uvědomění si specifik práce ve státním podniku a dodržování zásadního morálního postoje vůči osobám a situacím, se kterými mohou být zaměstnanci v rámci svých kompetencí konfrontováni.

Podnik usiluje o podporu vzdělávání svých zaměstnanců v oblasti etického chování a protikorupční problematiky, nejen za účelem zvýšení schopnosti zaměstnanců korupční jednání rozpoznat, ale i za účelem minimalizace rizika jeho vzniku.

1.4.           Systém pro oznámení podezření na korupci

Vedením podniku byla zřízena nezávislá Etická komise, která bude hodnotit a prověřovat oznámení týkající se korupčního a neetického jednání, identifikovat korupční rizika a na základě četnosti a závažnosti bude aktivně řídit a identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem.

Konkrétním cílem v této oblasti je nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčních jednání, popř. jednání v rozporu s etickým kodexem podniku.

Systém pro oznámení podezření na korupci či neetické jednání:

a) Podezření na případné korupční či neetické jednání zaměstnanců PKÚ, s. p. je možné oznamovat na elektronickou adresu: korupce@pku.cz
b) Podezření na korupční či neetické jednání je možné také oznamovat písemně či osobně přímo Etické komisi, na níže uvedené adrese:
Palivový kombinát Ústí, s. p., Etická komise, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
c) Zaměstnancům podniku poskytuje se možnost obrátit se na Etickou komisi s jakýmkoli podezřením na jednání v rozporu s Etickým kodexem, i bez podezření na korupční jednání, a to i v případě porušení Etického kodexu ze strany vedoucích zaměstnanců. Oznámení na neetické jednání lze primárně učinit na emailové adrese: etickakomise@pku.cz, popř. na adrese výše uvedené.
d) Podezření na korupční či neetické jednání je možné také oznamovat písemně do schránky pro příjem listinných oznámení poukazujících na korupční jednání, která se nachází v přízemí budovy a je přístupná všem zaměstnancům bez omezení,
e) Také je možné učinit oznámení pomocí anonymního formuláře umístěného na www.pku.cz.

Oznámení může učinit jak třetí osoba, tak zaměstnanec podniku. Oznámení lze učinit i anonymně. Podnik zaručuje, že veškerým přijatým oznámením bude věnována náležitá pozornost.

1.5.          Ochrana oznamovatelů

Podnik považuje za nezbytné důsledně zajistit ochranu osob, které upozorní na možné korupční jednání, a to zejména z důvodu následného objektivního a nestranného prošetření věci. Náležitá ochrana musí být zajištěna jak vůči oznamovateli, tak i vůči osobě (zaměstnanci), proti které bylo oznámení učiněno (zvláště pak v případě, kdy se pochybení neprokáže). Vždy by mělo platit pravidlo, že za učinění oznámení nesmí být oznamovatel objektem jakékoli formy diskriminace, znevýhodnění či represe, a to bez závislosti na tom, zda se jedná o zaměstnance podniku či třetí osobu. Při úmyslném nepravdivém oznámení bude postupováno podle platných právních předpisů.

Podnik deklaruje, že jakékoli oznámení nebude postihováno ze strany zaměstnavatele a to ani nepřímo. Zároveň deklaruje, že jakékoli oznámení a jednání bude posouzeno objektivně, nestranně, bez jakékoli diskriminace a to jak osoby oznamovatele, tak osoby, která se na základě oznámení měla korupčního jednání dopustit a u níž se takové jednání neprokáže. Ochrana bude zajišťována etickou komisí, která byla zřízena za účelem řešení a nestranného posouzení oznámení pro podezření na neetické a korupční jednání.

Identita oznamovatele může být známa vždy pouze členům etické komise a taktéž musí být za jakékoli situace náležitě a dostatečně zachována. Anonymita osoby oznamovatele bude umožněna primárně na základě žádosti samotného oznamovatele. V případě, že oznamovatel o anonymitu požádá, musí mu tato být zachována minimálně po celou dobu šetření příslušného oznámení.

V případech, kdy existuje důvodné podezření, že identita oznamovatele by mohla ovlivnit průběh či výsledek šetření, etická komise může přistoupit k zachování anonymity na základě vlastního rozhodnutí, ledaže by oznamovatel výslovně s takovým postupem, tj. se zachováním anonymity, nesouhlasil.