Jezero Most

Počasí na jezeře Most

Jezero Most představuje rozsáhlou hydrickou rekultivaci zajišťovanou státním podnikem Palivový kombinát Ústí v rámci revitalizace území dotčeného těžební činností. Rekultivace celého území je od počátku koncipována tak, aby toto území mohlo být v budoucnu využíváno pro příměstskou rekreaci.

« 1 z 5 »

UPOZORNĚNÍ Jezero Most se stále nachází v původním dobývacím prostoru, tj. v území, ve kterém je vykonávána hornická činnost a na celém území platí ZÁKAZ VSTUPU. Vstup je možný výlučně s povolenkou Palivového kombinátu Ústí, státní podnik. Jezero Most není veřejně přístupné a ZÁKAZ VSTUPU je nepřetržitě monitorován strážní službou Palivového kombinátu Ústí, státní podnik. Neoprávněný vstup na území dobývacího prostoru, kam je vstup zakázán, je přestupkem na úseku ochrany a využití nerostného bohatství podle § 39 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisu, za který bude uložena POKUTA AŽ DO 15.000,– Kč.

 

Parametry jezera Most

Zatopená plocha: 309,4 ha

Objem vody: 70,5 mil. m3

Délka obvodové komunikace břehové linie: 9 380 m

Kóta provozní hladiny (hladina stálého nadržení): 199,0 m n.m.

Maximální hloubka: 75,0 m

Zahájení napouštění: říjen 2008

Ukončení napouštění: září 2014

 

Průběh napouštění jezera Most

Dne 24. 10. 2008 bylo zahájeno napouštění zbytkové jámy lomu Most – Ležáky – budoucího jezera Most, jako rozsáhlé hydrické rekultivace zajišťované státním podnikem Palivový kombinát Ústí v rámci revitalizace území dotčeného těžební činností. Od roku 2002 do doby zahájení napouštění se voda v budoucím jezeře akumulovala z atmosférických srážek a z vývěrů ve svazích lomu po ukončení čerpání důlních vod v nejnižší části dna zbytkové jámy. Ke dni zahájení napouštění mělo jezero rozlohu 21,6 ha, hloubku 21,12 m a výšku hladiny 145,12 m.n.m.

Hlavním zdrojem vody od zahájení napouštění je voda z řeky Ohře, přiváděna do jezera v množství cca 0,8 m3/s z Nechranické přehrady na Chomutovsku přivaděčem z průmyslového vodovodu Nechranice o celkové délce 4,9 km. Podrobnější informace o projektu napouštění a výstavbě přivaděče naleznete zde.

K 31. prosinci 2008 dosáhla hladina jezera kóty 154,62 m n. m., za 4. čtvrtletí 2008 se tedy vrstva vody zvýšila o 9,50 m. Plocha hladiny k tomuto datu dosáhla 45,42 ha.

Na konci 1. pololetí 2009 se hladina zvýšila o dalších 18,57 m na úroveň 173,19 m n. m. a zaujímala plochu 96,50 ha, ve 2. pololetí 2009 se kóta hladiny vody dále zvýšila o 6,49 m a k 31. prosinci 2009 dosáhla 179,68 m n. m. V této úrovni činila plocha vodní hladiny 139,30 ha.

V 1. pololetí 2010 probíhalo napouštění s obdobnou intenzitou a do 30. června dosáhla hladina jezera Most úrovně 186,24 m n. m. a zvýšila se tak o dalších 6,56 m. Plocha hladiny k tomuto datu činila 178,40 ha a objem vody činil 39,200 mil. m3. Během 2. pololetí dosáhla hladina k 31. prosinci 2010 kótu 190,75 m n. m., což představuje plochu o rozloze 229,35 ha a objem vody 49,907 mil. m3. Hladina se tak za 2. pololetí zvýšila o 4,51 m a od počátku o 45,63 m.

« 1 z 4 »

Průběh napouštění – pohled od jihu

V průběhu 1. pololetí 2011 se hladina zvýšila o dalších 3,97 m na kótu 194,72 m n. m. a dosáhla tak plochy 267,34 ha, což představuje objem vody 60,280 m3. Ve 2. pololetí 2011 se hladina zvýšila o dalších 2,24 m a hladina dosáhla 196,96 m n. m. To představuje objem vody 67,997 m3 a plochu 289,87 ha. Celkový výškový přírůstek od počátku napouštění činí tedy 51,84 m.

V 1. pololetí 2012 dosáhla hladina k 30. červnu kóty 198,03 m n. m., což odpovídá ploše 297,91 ha a objemu vody 69,809 mil. m3. Od počátku napouštění se tak hladina zvýšila o 52,91 m.

Od května 2014 do září 2014 bylo do jezera Most převedeno celkem 5,0 mil. m3 vody, čímž vodní dílo o ploše 309,41 ha mělo objem 70,480 mil. m3. V září 2014 dosáhla hladina jezera Most kótu 199, 14 m n. m.

V červnu roku 2012 byla zpracována aktualizace vodohospodářské bilance, která nově stanovila kolísání hladiny v jezeře okolo kóty 199,00 m n. m. v rozsahu ±60 cm. Objem retenčního prostoru jezera tak činí 934 242 m3. Ke dni 25. 6. 2012 bylo ukončeno napouštění jezera Most z důvodu naplnění smlouvy o dodávce vody (naplnění plánovaného objemu vody), sepsané mezi PF ČR a Povodím Ohře, s. p., hladina +198,06 m n. m. Tento stav trval pouze do doby dokončení úpravy, resp. opravy břehové komunikace a stabilizačních prvků břehové linie. Potřebný rozsah nutných sanačních zásahů byl zpracován v projektové dokumentaci „Lom Ležáky – stabilizace a optimalizace břehové linie jezera Most“, zpracované organizací MV Projekt spol. s r. o. v srpnu 2012. Realizace prací nutných úprav obvodové komunikace a protiabrazních prvků břehové linie vyplývajících z aktualizace vodohospodářské bilance, byla dokončena v září 2013. V období realizace protiabrazních prvků byla provozní hladina jezera udržována dopouštěním vody na kótě 198,00 m n. m., ±20 cm.

V období přerušení napouštění jezera Most byly v červenci 2013 a červnu 2014 zpracovány další aktualizace vodohospodářské bilance. Velice cenná byla data z období od června 2012 do července 2013, kdy bylo jezero Most ponecháno přirozenému vývoji pohybu hladiny. Pro dosažení kóty stálého nadržení bylo potřeba dopustit celkem 5 mil. m3 vody.

V květnu roku 2014 bylo zahájeno dopouštění Jezera Most na kótu konečné hladiny stálého nadržení 199,00 m n. m. Kóty stálého nadržení bylo dosaženo v září 2014. Od tohoto data do konce roku 2019 bude vodní dílo v režimu ověřovacího provozu. U vodních nádrží všeobecně dochází při jejich plnění ke ztrátám vody průsakem vlivem tlaku vody, daným filtračním koeficientem odpovídající typu zeminy v nesaturovaném stavu a vlivem saturace zemin vodou. Tyto ztráty se po prvním napuštění každé vodní nádrže postupně snižují z důvodu sedimentace suspendovaných látek do povrchových těsnících vrstev, čímž omezují průnik vody do preferenčních cest. Tyto preferenční cesty se rovněž postupně uzavírají po nasycení vodou vlivem bobtnajících procesů jílových zemin. Obdobné chování bylo zaznamenáno i v případě jezera Most, kde se vše děje ve větším měřítku s ohledem na danou plochu jezera. V době ověřovacího provozu je tedy nezbytné udržovat kolísání hladiny okolo kóty stálého nadržení v co nejmenším rozsahu.

« 1 z 4 »

Průběh napouštění – pohled od severu