O nás

Palivový kombinát Ústí, státní podnik byl založen Rozhodnutím č. 144/1990 ministra hospodářství ČSFR ze dne 17. 12. 1990 č. j. 1642/401, ve znění pozdějších doplňků.

Hlavním předmětem činnosti státního podniku byla těžba a odbyt hnědého uhlí a doprovodných surovin. V roce 1991 bylo Usnesením vlády ČR číslo 331 ze dne 11. 9. 1991 (účelnost těžby v Chabařovicích) a číslo 444 ze dne 30. 10. 1991 (územní ekologické limity) rozhodnuto o zastavení těžební činnosti státního podniku Palivový kombinát Ústí a současně o následné a postupné revitalizaci celého území dotčeného činností Lomu Chabařovice. Podnik byl zařazen do programu útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví. V dubnu r. 1997 skončila veškerá těžba, zpracování a odbyt uhlí.

Usnesením vlády ČR číslo 395 ze dne 23. dubna 2003 k Návrhu spoluúčasti státu na dokončení restrukturalizace uhelného průmyslu a usnesením číslo 1128 ze dne 12. listopadu 2003 o Programu dokončení restrukturalizace uhelného hornictví byl schválen záměr převést pod Palivový kombinát Ústí, státní podnik lokality s již ukončenou těžbou uhlí. S účinností od 1. ledna 2004 byly formou prodeje částí podniků převedeny pod Palivový kombinát Ústí, státní podnik:

  • lokality Ležáky a Kohinoor ze společnosti Důl Kohinoor a.s.,
  • lokalita Kladenské doly ze společnosti Českomoravské doly a.s.

Na základě usnesení vlády číslo 1128 ze dne 12. listopadu 2003 a rozhodnutí ministra průmyslu
a obchodu č. 150/2004 ze dne 1. listopadu 2004 došlo s účinností od 1. ledna 2005 ke sloučení státního podniku Východočeské uhelné doly se státním podnikem Palivový kombinát Ústí.
Vláda ČR svým usnesením č. 713 ze dne 27. června 2007 vzala na vědomí informaci o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2006 podniků DIAMO, státní podnik a Palivový kombinát Ústí, státní podnik, včetně návrhů systémových změn a schválila začlenění činností spojených s likvidací ekologické zátěže po těžbě ropy v odpovědnosti státu na území jižní Moravy do působnosti podniku Palivový kombinát Ústí, státní podnik. Za účelem zajištění činností spojených s likvidací ekologických škod vzniklo k 1. 10. 2007 nové středisko Palivového kombinátu Ústí, s. p. „Moravské naftové doly“, později přejmenované na středisko „Hodonín“.
Na základě usnesení vlády č. 713 ze dne 27. června 2007 a rozhodnutí ministra průmyslu
a obchodu č. 208/2007 ze dne 20. listopadu 2007 došlo s účinností od 1. ledna 2008 ke sloučení níže uvedených státních podniků se státním podnikem Palivový kombinát Ústí:

  • Doly a úpravny Komořany, státní podnik,
  • Doly Nástup Tušimice, státní podnik,
  • Palivový kombinát Vřesová, státní podnik.

V současné době Palivový kombinát Ústí, s. p., realizuje komplexní revitalizaci krajiny dotčené těžební činností. Dále zajišťuje zahlazování následků hornické činnosti v oblasti opuštěných důlních děl, likvidaci starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu na území jižní Moravy, sledování režimu důlních vod v území v minulosti zasaženého hlubinným a povrchovým dobýváním uhlí, realizuje převod nepotřebného majetku státu, zajišťuje správu majetku sloužícího k zajištění energetické bezpečnosti státu, vypořádání majetkoprávních vztahů, restitučních nároků
a technickou likvidaci již nepotřebných objektů v souladu s programem ZNHČ státního podniku.

Palivový kombinát Ústí, státní podnik, IČO 00007536, je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433.

Hlavní předmět činnosti:

 – vypořádání restitučních nároků

– sanace zbytkových jam podle plánů likvidace a jejich doplňků schválených Státní báňskou správou ČR

– zahlazování následků hornické činnosti

– vedení správy finančních prostředků na dávky, jejichž poskytnutí vyplývá z obecně závazných právních předpisů a zvláštních předpisů pro oblast hornictví, pro bývalé zaměstnance v hornictví a to i za jiné hornické organizace a zařizování jejich výplaty

– správa majetku sloužícího k zajištění energetické bezpečnosti státu

 

Složení dozorčí rady PKÚ, s. p.:

Ing. Jiří Koliba, předseda DR

Ing. Milan Adámek, člen DR

Ing. Igor Němec, člen DR

Informace k volbám do DR – 2016

 

Výbor pro audit

V souvislosti s novelou zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, byl ředitelem státního podniku Palivový kombinát Ústí jmenován tříčlenný Výbor pro audit ve složení:

Ing. František Heřmánek,  datum narození 6. května 1960, Hradecká 2659, 470 06 Česká Lípa, den vzniku členství: 15. ledna 2016

Ing. Zdeněk Forst, datum narození 9. září 1946, SNP 2374/27, 400 11 Ústí nad Labem, den vzniku členství: 15. ledna 2016

Ing. Petra Šilhánová, datum narození 3. října 1969, Alejní 2409/2, 415 01 Teplice, den vzniku členství: 15. ledna 2016.