Poskytování informací

»» Informace poskytnuté na žádost

Informace zveřejňované o Palivovém kombinátu Ústí, státní podnik na základě zákona č. 106/
1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

1. Název Palivový kombinát Ústí, státní podnik
2. Důvod a způsob založení Palivový kombinát Ústí, státní podnik (dále také PKÚ, s. p.) je právnickou osobou provozující podnikatelskou činnost s majetkem státu vlastním jménem
a na vlastní odpovědnost.Zakladatelem podniku je stát. Jeho jménem vykonává funkce zakladatele Ministerstvo průmyslu a obchodu. Při své činnosti se řídí zejména zákonem č. 77/1997 Sb., o státním podniku,
ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.Palivový kombinát Ústí, státní podnik byl založen za účelem uspokojování významných celospolečenských a veřejně prospěšných zájmů.
3. Organizační struktura Podnikové ředitelství Palivového kombinátu Ústí, státní podnik v Chlumci se člení na

 • útvary přímo podřízené řediteli státního podniku
 • útvar personálně-ekonomický
 • útvar pro oblast zahlazování následků hornické činnosti
 • útvar pro provoz

Středisko Kladenské doly, středisko Kohinoor, středisko Východočeské uhelné doly, středisko Hodonín,  středisko Doly a úpravny Komořany.

4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa Palivový kombinát Ústí, s. p.
Hrbovická 2
403 39 CHLUMEC
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Palivový kombinát Ústí, s. p.
Hrbovická 2
403 39 CHLUMEC
4.3 Úřední hodiny Úřední hodiny podatelny: pracovní dny 6:30 – 13:30 h
4.4 Telefonní čísla Telefonní ústředna podnikového ředitelství PKÚ, s. p.
tel.: 475 671 111
tel.: 475 672 000Podatelna podnikového ředitelství PKÚ, s. p.
tel.: 475 672 383Další informace naleznete v části Kontakty.
4.5 Čísla faxu
4.6 Adresa internetové stránky www.pku.cz
4.7 Adresa
e-podatelny
podatelna@pku.cz
4.8 Další elektronické adresy e-mail sekretariátu ředitele: pku@pku.cz
4.9 ID datové schránky bneuin8
5. Bankovní spojení pro všechny
v úvahu
připadající platby
od veřejnosti
Komerční banka, a. s., pobočka Most
číslo účtu: 1609-491/0100
6. 00007536
7. DIČ CZ00007536
8. Seznamy hlavních dokumentů Zakládací listina Palivového kombinátu Ústí, státní podnik (pdf)
Statut Palivového kombinátu Ústí, státní podnik (pdf)
Etický kodex Palivového kombinátu Ústí, státní podnik (pdf)
9. Žádosti o informace Informace, jejichž poskytnutí je vyžadováno na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsou poskytovány na základě

 1. písemné žádosti žadatele splňující požadavky stanovené zákonem,
 2. nebo zveřejněním.

Informace poskytovaná zveřejněním se poskytuje ve všech formátech a jazycích, ve kterých byla vytvořena, při zveřejnění takové informace v elektronické podobě musí být jeden z těchto formátů otevřený a, je-li to možné, též strojově čitelný. Je-li to možné a vhodné, zveřejní PKÚ, s. p. spolu  s informací též metadata, která se k ní vztahují. Formát i metadata by měly co nejvíce splňovat otevřené formální normy.

10. Příjem žádostí a dalších podání Žádost o informaci lze podat ústně (osobně) nebo písemně (dopisem, e-mailem, datovou schránkou). Vyřízení žádosti telefonicky je možné jen v případě, pokud tomu nebrání povaha požadované informace.

Žádosti podané ústně (osobně) lze dle okolností vyřídit ihned a neformálně, přičemž při vyřízení žádosti do 15 min. nejsou účtovány mzdové náklady, pouze případné technické náklady (kopírování apod.).

Žádost podanou elektronicky je třeba podat prostřednictvím elektronické adresy podatelny ředitelství PKÚ, s. p.

Žádost je podána dnem jejího doručení:

 1. do podatelny PKÚ, s. p. (6:00 – 14:00 h),
 2. na elektronickou adresu podatelny PKÚ, s. p. (podatelna@pku.cz), nebo
 3. do datové schránky PKÚ, s. p. (bneuin8).

Lhůta pro vyřízení žádosti počíná běžet dnem následujícím po dni doručení žádosti.

Postup pro vyřízení žádosti a lhůty se dále řídí § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

11. Opravné prostředky Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (nebo odmítnutí jen části žádosti) lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od dne doručení tohoto rozhodnutí.

Na postup při vyřizování žádosti nebo na požadavek úhrady nákladů za poskytování informace může žadatel podat stížnost, písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji vyřídit ihned, sepíše se o ní záznam. Při vyřizování stížností postupuje OPR tak, že ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení stížnosti

 1. vyhoví stížnosti a poskytne požadovanou informaci, nebo
 2. vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo
 3. předloží stížnost řediteli PKÚ, s. p.
12. Vzor
žádosti
Vzor žádosti
13. Popis postupů – návody pro řešení životní situace
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané právní předpisy • Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní    zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské    správě, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění    pozdějších předpisůPrávní předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí na podatelně PKÚ, s. p.

Právní předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí na podatelně PKÚ, s. p.

14.2 Vydané právní
předpisy
Státní podnik není oprávněn vydávat právní předpisy.
15. Úhrady za poskyt. informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Za poskytnutí informací je požadována úhrada ve výši dle aktuálního Sazebníku úhrad za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

(Sazebník pro rok 2017 – pdf).

15.2 Usnesení nadříz.
orgánu o výši úhrad za poskyt. informací
16. Licenční smlouvy PKÚ, s. p. a jeho zaměstnanci nezpracovávají informace, které jsou předmětem ochrany práva autorského.
16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní
licence
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva za rok 2015 (pdf).