Informace

Palivový kombinát Ústí, státní podnik vědom si odpovědnosti za naplnění svého poslání v maximální možné míře, přijal tato opatření, která jsou založena na důsledném dodržování právního řádu a na dodržování morálních a etických zásad zaměstnanci podniku při výkonu jejich práce a při jejich jednání.

K zajištění dodržování morálních a etických zásad a postupů v souladu s právem Palivový kombinát Ústí, státní podnik schválil „Compliance program Palivového kombinátu Ústí, s. p.“ jehož cílem je předcházet, odhalovat a reagovat na chování, které by bylo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy a které by vedlo k trestní či jiné odpovědnosti Palivového kombinátu Ústí, státní podnik, a zavázal se k dodržování jeho zásad.

Compliance program Palivového kombinátu Ústí, s. p. je pravidelně aktualizován a revidován a jeho dodržování vyžadováno od všech zaměstnanců státního podniku.

Compliance program Palivového kombinátu Ústí, s. p. tvoří následující složky:

  1. Interní protikorupční program PKÚ, s. p., který byl přijat za účelem stanovení postupu vedoucího k odstranění nebo v maximální možné míře omezení předpokladů pro vznik korupčního jednání v rámci státního podniku, vytipování rizikových míst, funkcí a činností
    a vymezení oblasti činností, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce,
  1. Etický kodex PKÚ, s. p., který upravuje obecné zásady jednání zaměstnanců Palivového kombinátu Ústí, státní podnik, které by mělo být etické, transparentní a v souladu s právním řádem a hodnotami podniku,
  1. Činnost compliance officera, jakožto zaměstnance pověřeného vedením státního podniku
    s odpovědností za fungování a dohled nad dodržováním Compliance programu Palivového kombinátu Ústí, s. p.,
  1. Linka compliance, která byla zřízena za účelem sdělování podnětů k prověření možného nekalého jednání, prostřednictví které může kdokoliv (zaměstnanec, obchodní partner, zainteresovaná osoba atd.) takové jednání sdělit.

 

Interní protikorupční program PKÚ, s. p.

Etický kodex PKÚ, s. p.

Linka compliance