Linka compliance

PKÚ, s. p. usiluje o kontrolu dodržování nejen obecně závazných právních předpisů, ale i morálních
a etických zásad.

Za tímto účelem zřizuje PKÚ, s. p. jednotný systém sdělování podnětů k prověření možného nekalého jednání níže uvedenými způsoby, prostřednictvím kterých může kdokoliv (zaměstnanec, obchodní partner, zainteresovaná osoba atd.) takové jednání sdělit.

Za nekalé jednání je považováno jednání, které je způsobilé přivodit újmu PKÚ, s. p., jejím zaměstnancům, obchodním partnerům či jinak spolupracujícím subjektům a osobám.

Za nekalé jednání je považováno:

 • porušování právních a vnitřních předpisů,
 • podvodné, nesprávné a nekorektní vedení účetní evidence a výkazů, účetních závěrek, zkreslování a ovlivňování auditu,
 • porušování pravidel hospodářské soutěže,
 • jednání vedené při střetu zájmů,
 • jednání podporující korupci nebo k ní přímo vybízející,
 • samotné korupční chování,
 • zpronevěra a krádeže finančního a movitého majetku,
 • nekorektní jednání v rámci bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany životního prostředí,
 • falšování smluv,
 • zneužívání informací v obchodním styku,
 • akceptování pracovních podmínek, které jsou v rozporu s pravidly etického chování (např. porušují lidská práva),
 • poskytnutí neetických a nepravdivých informací (např. v rámci whistleblowingu), za účelem poškození jiné osoby či podniku,
 • jakékoliv jednání, které lze považovat za neetické.

Takové jednání je možné oznámit těmito způsoby:

 1. přímé sdělení formou e-mailové zprávy na adresu compliance officera PKÚ, s. p.: linkacompliance@pku.cz
 2. přímé telefonické oznámení compliance officerovi PKÚ, s. p.: tel.: 475 672 219
 3. osobní návštěva compliance officera PKÚ, s. p. na adrese sídla PKÚ, s. p.
 4. vhození podnětu do schránky v prostorách sídla PKÚ, s. p. (označení schránky „LINKA COMPLIANCE“)
 5. vyplnění formuláře na webových stránkách PKÚ, s. p.: formulář
 6. zaslání podnětu na adresu: Palivový kombinát Ústí, s. p., Compliance PKÚ, s. p., Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

Všechna sdělení zaslaná na adresu sídla budou otevřena až compliance officerem, nikoliv podatelnou PKÚ, s. p. nebo jiným zaměstnancem PKÚ, s. p.

Součástí podnětu by měly být zejména tyto skutečnosti:

 1. popis jednání,
 2. vymezení doby, kdy k jednání došlo, a
 3. popis závadného jednání.

Budete-li požadovat informaci o způsobu vyřízení Vašeho podnětu, uveďte prosím také své jméno/příjmení a kontakt pro zaslání informace. Vaše identita bude sloužit pouze k vyrozumění
o způsobu vyřízení Vašeho podnětu a anonymita bude zachována. Přístup k této informaci bude mít pouze compliance officer.

V případě uvedení osobních údajů (jméno, příjmení, kontaktní údaje) bude předpokládán Váš konkludentní souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem vyřízení Vašeho podnětu.

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné státním podnikem PKÚ, s. p.
ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).

Příjemcem podnětu bude vždy a jenom compliance officer, který každý podnět řádně prověří
a v případě zanechání kontaktních údajů informuje oznamovatele o vyřízení jeho podnětu.